विषय : मुंबई  क्षेत्राचा सुधारीत विकास आराखडा व विकास नियत्रंण नियमावली २०३४ यातील परळ, भोईवाडा विभागातील तरतूदीविषयी सुचना.

दिंनाक : ९  सप्टेंबर, २०१७

Subject : Concurrence & Approval for Extenstion of Road Over Bridge from Sewri Bus Depo Upto Eastern side of the Sewri Railway Station

Date : 27 January 2016

Department : Central Railway

Subject : FOB at curry Road Station.

Rehabiliation of Hutment dwellers residing underneath the Hankcock Bridge

दिनांक : 12 मे 2017
संबंधित खाते : मध्य रेल्वे
विषय : हॅन्कॉक ब्रिजखालील वास्तव्यास असलेल्या लोकांचे पुनर्वसन

Subject : Request from Parsi Community Regarding Parsi Fire Temples.

विषय : कमला मिल कंम्पाउंड “1 Above”  आणि “Mojo’s”  या रेस्टोपबना लागलेल्या  आगीत १४ निष्पाप नागरिकांना प्राण गमावावे लागलेली दुर्घटना आणि एकूणच मुंबईच्या गिरण्यांच्या जमीनीवर ऊभ्या असलेल्या व्यावसायिक वा निवासी संकुलांची चौकशी करणेबाबत.

विषय: नेपियनसी रोड मुंबई प्रियदर्शनी पार्क वरील आरक्षणाबाबान.

विषय :  महालक्ष्मी रेसकोर्स उद्यानाबाबत