विषय :  नायगाव येथील स्प्रिंग मिल कामगारांना घरे देण्याच्या प्रस्तावात ठरल्याप्रमाणे वरळी येथील सेंचुरी मिल  मधील कामगारांना देखील ४०५  चौ. फ़ु. घरे मिळणेबाबत. 

विषय :   माझगाव ताडवाडी बी.आय.टी चाळ येथील पुनर्विकासाबाबत.

विषय   : डॉ. शिरोडकर मंडई पुनर्बांधणी आणि गाळेधारकांचे पुनर्वसन करणेबाबत.

विषय : चंदनवाडी,  बी.आय.टी. चाळीच्या पूनर्विकासाबाबत.

विषय : रेल्वे भुखंडावरील अतिक्रमणे आणि महाराष्ट्र शासनाच्या पुनर्वसन धोरणानुसार त्यांचे पुनर्वसन करणेबाबत

Rehabiliation of Hutment dwellers residing underneath the Hankcock Bridge

दिनांक : 12 मे 2017
संबंधित खाते : मध्य रेल्वे
विषय : हॅन्कॉक ब्रिजखालील वास्तव्यास असलेल्या लोकांचे पुनर्वसन