खासदार स्थानिक विकास निधी द्वारे करण्यात आलेल्या कामांवरती दृष्टीक्षेप

वरळी

अनु. क्र.कामाचे स्वरुपस्थळ
1व्यायामशाळाशायर अहमद शहा मार्ग, महालक्ष्मी मंडळ
2ड्रेनेज लाईन व फूटपाथसाईबाबा नगर, धोबीघाट
3सभागृह व लादीकरणबी. डी. डी चाळ क्र. 99-100, जी. एम. भोसले मार्ग
4सभागृह व लादीकरणबी. डी. डी चाळ क्र. 95, जी. एम. भोसले मार्ग
5सभागृह व लादीकरणबी. डी. डी चाळ क्र. 41-62, जी. एम. भोसले मार्ग
6सभागृह व लादीकरणबी. डी. डी चाळ क्र. 21, जी. एम. भोसले मार्ग
7सभागृह व लादीकरणबी. डी. डी चाळ क्र. 26, जी. एम. भोसले मार्ग
8सभागृह व लादीकरणबी. डी. डी चाळ क्र.21, जी. एम. भोसले मार्ग
9अपंगांसाठी व्यवस्थाडॉ. ई. मोजेस रोड, फोर स्क्वेआर हॉटेल,
10ड्रेनेज लाईन व सार्वजनिक शौचालयग्लोबल सिनेमा, दीपक सिनेमा, एल्फिन्स्टन रोड
11जलवाहिनीशिवाजी नगर, डॉ. ॲनी बेन्झंट रोड
12शेड, गटार व फूटपाथआनंदाश्रम सोसायटी. आ. ज. ज्ञानी मार्ग
13ड्रेनेज लाईन व लादीकरण (टाईल्स)विठ्ठल निवास, न्यू शिरीन टॉकीज, ई. मोजेस रोड
14आसनव्यवस्था व फूटपाथपोद्दार हॉस्पिटल, अभ्यासिका गल्ली, डॉ. ॲनी बेन्झंट रोड
15आसनव्यवस्था व फूटपाथकामगार हॉस्पिटल, डॉ. ॲनी बेन्झंट रोड
16सार्वजनिक शौचालय व पाण्याची टाकीजनता कॉलनी, साई कृपा सेवा मंडळ
17व्यायमाशाळा व टाईल्सहनुमान मंदीर, साई उत्कृष्ट मंडळ, शंकर नरम पाथ
18ड्रेनेज लाईनकुमकुम बिल्डींग, ई मोजेस रोड
19लादीकरण (टाईल्स)कुमकुम बिल्डींग, ई मोजेस रोड
20खुले सभागृहरमाकांत ठाकरे रंगमंच, शंकर नरम पाथ, लोअर परेल
21लादीकरण (टाईल्स)मिनाताई उद्यान समोर, शंकर नरम पाथ, लोअर परेल
22लादीकरण (टाईल्स)तपोवन बिल्डींग, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल
23खुले सभागृहमाधव भवन, ना. म. जोशी मार्ग
24खुले सभागृहपंचगंगा बिल्डींग, ना. मा. जोशी मार्ग, लोअर परेल
25जलवाहिनी, फूटपाथशायर अहमद रोड, महालक्ष्मी स्टेशन
26जलवाहिनीगेट क्र. 14, शायर अहमद रोड, सातरस्ता
27जलवाहिनीधोबी घाट, शायर अहमद रोड, सातरस्ता
28लादीकरण (टाईल्स)श्रीकृष्ण हॉटेल समोर, ई मोजेस रोड, जिजामाता नगर
29शेडबी. डी. डी. चाल क्र. 26
30मैदान व आसनव्यवस्थागांधी नगर, वरळी
31लादीकरण (टाईल्स)कुकसदन, डॉ. आंबेकर रोड, परळ
32स्टेज व लादीकरण (टाईल्स)रेल्वे हेल्थ युनीट, ना. म. जोशी मार्ग
33आसनव्यवस्था व सुशोभीकरणजांबोरी मैदान, भोसले मार्ग, जिजामाता नगर, मातोश्री रमाबाई ठाकरे उद्यान
34पाण्याची टाकी व फूटपाथसिद्धर्थ नगर, प्रेम नगर
35पेव्हर ब्लॉकसशिवाजी नगर, डॉ. ए. बी. मार्ग
36सार्वजनिक शौचालयप्रेम नगर, बी. जी. खरे मार्ग
37खुले सभागृहबालगोपाळ नवरात्र उत्सव मंडळ, ना. म. जोशी मार्ग
38ड्रेनेज लाईनगांधी नगर आणि जिजामाता नगर
39सार्वजनिक शौचालय, ड्रेनेज लाईनजुनी भवन चाळ
40लादीकरण (टाईल्स), ड्रेनेज लाईनगोपचर को. ऑ. सोसायटी, डॉ. ॲनी बेन्झंट रोड
41पेव्हर ब्लॉकजरी माता मंदीर, शिवाजी नगर, डॉ. ॲनी बेन्झंट रोड
42आसनव्यवस्थावरळी स्मशानभूमी, ई मोजेस मार्ग
43कॉंक्रिटीकरणआंबेडकर नगर
44गटार व फूटपाथसाई शंकर हॉटेल, प्रभादेवी
45टाईल्समारवाडी चौक, प्रभादेवी
46गटार व फूटपाथ, टाईल्सरतन दीपक क्रीडा, वारस लेन, वरळी कोळीवाडा
47खुले सभागृह व टाईल्सयंगस्टर मित्र मंडल, वरळी कोळीवाडा