खासदार स्थानिक विकास निधी द्वारे करण्यात आलेल्या कामांवरती दृष्टीक्षेप

कुलाबा

अनु. क्र.कामाचे स्वरुपस्थळ
1स्मारक सुशोभीकरणहुतात्मा सिताराम वानाजी पवार स्मारक, काप्रेश्वर मार्ग, फणसवाडी, गिरगाव
2जल जोडणीआम्रपाली रहिवाशी संघ, गरीब जनता नगर, जे. पी. मार्ग
3जल जोडणीसाईनाथ महिकर मंडळ, लाल निगम रोड, सुदाम झोपडी
4जल जोडणीआंबेकर नगर, वासवानी मार्ग, कफ परेड
5सार्वजनिक शौचालय व ड्रेनेज लाईनपायलट बंदर रोड, जवाहीर शीप
6व्यायामशाळा बांधकामसेन्ट जॉर्ज हॉस्पिटल, पी. डिमेलो रोड, जे. पी. ओ.
7व्यायामशाळा बांधकामएम. आर. आंबेडकर कॉलनी, क्रॉफर्ड मार्केट
8शेड बांधकामगीता नगर, ए. बी. ई. चाळ
9गटार व फूटपाथ293 गीतानगर
10पाण्याची टाकी (वॉटर टॅन्क) व जोडणीसुदाम झोपडपट्टी, लाल निगम रोड
11पाण्याची टाकी (वॉटर टॅन्क) व जोडणीआझाद नगर, लाल निगम रोड
12पाण्याची टाकी (वॉटर टॅन्क) व जोडणीमच्छिमार नगर, लाल रोड
13गटार व फूटपाथमाधवराव रोकडे रोड, मडवी कोळीवाडा, मस्जिद बंदर
14ड्रेनेज व फूटपाथसाबुसिद्धी मार्ग, करनक बंदर ब्रिज
15सार्वजनिक शौचालय व ड्रेनेज लाईनझावबावाडी ठाकुरद्वार
16ड्रेनेज व लादीकरण (टाईल्स)दिंशो कांजा चाळ व दर्शन हाईट्स, ठाकुरद्वार
17ड्रेनेज लाईनवागळेवाडी, ठाकुरद्वार
18पेव्हर ब्लॉकबिरोज क्रॉस लेन, जे. एस. मार्ग, ठाकुरद्वार
19पेव्हर ब्लॉकगंगाराम रावत्री वाडी, सिताराम भवन, ठाकुरद्वार समोर
20रस्ता बांधकामगौरक्षक वाडी, सिताराम पोद्दार मार्ग, ठाकुरद्वार
21सार्वजनिक शौचालयए. पी. मार्केट, एस. एस. गायकवाड मार्ग, धोबीतलाव
22गटार व फूटपाथधोबीतलाव मार्केट, एस. एस. गायकवाड मार्ग
23वाचनालयएस. के. पाटील उद्यान, महर्षी कर्वे रोड, चिराबाजार
24नवीन रस्ताकोलाबा संक्रमण शिबिर, आंबेडकर नगर
25रस्ता बांधकामआंबेडकर नगर, संक्रमण शिबिर
26ओपन शेडमच्छिमार नगर
27मार्केट ओपन शेडमच्छिमार नगर
28सार्वजनिक शौचालय - स्त्रियांसाठीमच्छिमार नगर क्र. 3
29सार्वजनिक शौचालय - पुरुषांसाठीमच्छिमार नगर क्र. 3
30सार्वजनिक शौचालय - पुरुषांसाठीमच्छिमार नगर क्र. 3
31समाज मंदीरगीता नगर
32सार्वजनिक शौचालय व ड्रेनेज लाईनधोबीघाट
33जल वाहिनीदर्या नगर, लाल निगम रोड
34गटार व फूटपाथगीता नगर
35सार्वजनिक शौचालय व ड्रेनेज लाईनगीता नगर
36पाण्याची टाकी (वॉटर टॅन्क) व फूटपाथशिवशक्ती नगर, आंबेकर नगर, गणेश मुर्ती नगर
37ड्रेनेज लाईन व फूटपाथशास्त्री नगर, मच्छिमार नगर, झोपडपट्टी, कफ परेड
38सार्वजनिक शौचालयमच्छिमार नगर क्र. 2
39रस्ता बांधकामसुंदर नगर
40स्नानघरे बांधकामजामशेठ बंदर
41सार्वजनिक शौचालयआंबेकर संक्रमण शिबिर
42सार्वजनिक शौचालयधोबीघाट
43पॉलीश टाईल्स व आसन व्यवस्था (बेन्चेस)मच्छिमार नगर
44रस्ता रुंदीकरण व डांबरीकरणगीता नगर बस स्थानक
45आसनव्यवस्था (बेन्चेस)चंदनवाडी स्मशानभूमी, मरीन लाईन्स
46दफनभूमी, 2 टॉयलेट्स, पाण्याची टाकी, फूटपाथके. जगन्नाथ शंकरशेठ स्मशानभूमी, मरीन लाईन्स
47कॉन्क्रिटीकरनडी ब्लॉक, न्यू पोलीस लाईन
48ड्रेनेज लाईनदेवराम दादा चाळ
49गटार व फूटपाथ, लादीकरण (टाईल्स)गणेश मुर्ती नगर, पार्ट 3
50गटार व लादीकरण (टाईल्स)मच्छिमार नगर, कफ परेड
51गटार व लादीकरण (टाईल्स)धोबी चाळ
52गटार व लादीकरण (टाईल्स)मंगल समाज चाळ
53गटार व लादीकरण (टाईल्स)जुने आंबेडकर नगर
54गटार व लादीकरण (टाईल्स)महात्मा फुले नगर, पोलीस स्टेशन
55गटार व लादीकरण (टाईल्स)शिव सृष्टी नगर, कफ परेड
56गटार व लादीकरण (टाईल्स)गणेश मुर्ती नगर, कफ परेड
57गटार व फूटपाथसोनापुर स्ट्रीट, चिरा बाजार
58गटार व लादीकरण (टाईल्स)मच्छिमार नगर कॉलनी क्र. 2, कप्तान प्रकाश पेठ मार्ग
59गटार व लादीकरण (टाईल्स)गीता नगर
60फूटपाथमिया चाल, दंडी
61गटार व फूटपाथसेन्ट जॉर्ज हॉस्पिटल, पी. डिमेलो रोड
62गटार व फूटपाथएम. आर. पोलीस लाईन, क्रॉफर्ड मार्केट