स्थळ व कामवर्ष
अरूणा कॉलनी, टाटा हॉस्पिटलसमोर, परळ येथे शौचालय बांधणे व ड्रेनेज लार्इन टाकणे 2014–15
हनुमान टेकडी, टि.जे.रोड, शिवडी येथे शौचालय बांधणे व ड्रेनेज लार्इन टाकणे2014–15
शिव टेकडी व राम टेकडी, शिवडी येथे गटारे व पायवाटा बांधणे2014–15
वाकडी चाळ, परेल व्हिलेज येथे ड्रेनेज लार्इन टाकणे, गटारे व पायवाटा बांधणे 2014–15
बी.एस.सी.चाळ, परेल व्हिलेज येथे ड्रेनेज लार्इन टाकणे, गटारे व पायवाटा बांधणे 2014–15
चंडिका संस्थान, हनुमान टेकडी रोड, परळ येथे पंप रूम बांधणे2014–15
चंडिका संस्थान, हनुमान टेकडी रोड, परळ येथे जलवाहिनी टाकणे व पाण्याची टाकी बसविणे2014–15
मिठीबार्इ चाळ, शिवडी नाका, शिवडी येथे गटारे व पायवाटा बांधणे 2014–15
इंदिरा नगर, गाडी अड्डा, शिवडी येथे गटारे, पायवाटा, लादीकरण व ड्रेनेज लार्इन करणे2014–15
अमेय बिल्डींग जवळ, गणेश सिनेमा समोर, साने गुरूजी मार्ग, लालबाग येथे खुले सभागॄह बांधणे 2014–15
काजी कंपाउंड, बाळाशेट मडुरकर मार्ग, एल्फिन्स्टन येथे गटारे, पायवाटा बांधणे व लादीकरण करणे2014–15
राजीव गांधी नगर, हाजी बंदर रोड, बी.पी.टी. लेबर ऑफिसजवळ, शिवडी पूर्व येथे जलवाहिनी टाकणे 2014–15
जिजामाता नगर‚ सत्यमेव सेवा मंडळ‚ काळाचौकी येथे शौचालयाचे काम करणे2014–15
हिरजीबाग को.ऑप.हाऊ.सो.‚ जे.बी.रोड‚ शिवडी येथे खुले सभागॄह बांधणे2014–15
मंगलमुर्ती बिल्डींगसमोर‚ दत्ताराम लाड मार्ग‚ काळाचौकी येथे ड्रेनेज लार्इन व पायवाटा करणे2014–15
योगेश्वर बिल्डींग नं.2 समोर‚ ना.म.जोशी मार्ग येथे ड्रेनेज लार्इन व लादीकरण करणे2014–15
श्री देवदत्त मित्रा मंडळ‚ बी.डी.डी. चाळ क्र.16‚ स्टेशन रोड‚ शिवडी येथे लादीकरण करणे व शौचालय बांधणे2014–15
बी.डी.डी.चाळ क्र.15च्या बाजुला‚ स्टेशन रोड‚ शिवडी येथे लादीकरण करणे2014–15
प्रि.वामनराव महाडीक उद्यान‚ डॉ.एस.एस.राव रोड‚ परळ येथे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आसनव्यवस्था व पायवाटा बांधणे2014–15
लालबाग मार्केट शेजारी, लालबाग येथे टार्इल्स व पेव्हर ब्लॉक्स बसविणे 2015–16
शिवाजी नगर, म्युनिसिपल वसाहत, डी.जी.महाजनी पथ येथे खुले सभागॄह बांधणे 2015–16
मेघवाडी येथे जलवाहिनी टाकणे व पाण्याची टाकी बसविणे2015–16
भिकुमाळी चाळ, टी.जे.रोड, शिवडी येथे जलवाहिनी टाकणे 2015–16
ज्युलिएट हाउस, टी.जे.रोड, शिवडी येथे ज्येष्ठ नागरीकांसाठी कट्टा बांधणे 2015–16
अभ्युदयनगर इमारत क्र.40, नवयुग कंपाउंड, काळाचौकी येथे लादीकरण करणे 2015–16
रमाकांत पाटील रंगमंच जवळ, मुकुंद जाधव मार्ग, परेल येथे खुले सभागॄह बांधणे 2015–16
ओम रूप बिल्डिंगजवळ, दत्ताराम लाड मार्ग येथे ड्रेनेज लार्इन टाकणे, लादीकरण करणे 2015–16
बाल मित्र मंडळ, दत्ताराम लाड मार्ग येथे लादीकरण करणे 2015–16
बावला मस्जीद समोर, शिवाजी नगर, ना.म.जोशी मार्ग येथे गटारे व पायवाटा बांधणे 2015–16
पंचगंगा इमारतीसमोर, ना.म.जोशी मार्ग, लोअर परेल येथे खुले सभागॄह बांधणे 2015–16
बारादेवी शाळेशेजारी, आचार्य दोंदे मार्ग, शिवडी येथे संरक्षक भिंत बांधणे2016–17
अभिलाषा श्रमिक को.ऑ.हाऊ.सो. जवळ, ग.द.आंबेकर मार्ग, काळाचौकी येथे संरक्षक भिंत बांधणे2016–17
शिवसेना नगर जवळ, बॅ.नाथ पै मार्ग, शिवडी येथे संरक्षण भिंत बांधणे2016–17
पपर्इ अड्ड्याच्या समोर, ग.द.आंबेकर मार्ग शेजारी, काळाचौकी येथे परिसर सुशोभिकरण करणे2016–17
साई उत्कर्ष क्रिडा मंडळ, सार्इसदन, लालबाग येथे व्यायामशाळा व अभ्यासिकेचे नुतनीकरण करणे2016 – 17
शिवनेरी नगर जवळ, आचार्य दोंदे मार्ग, शितल सबक चाळी जवळ, टी.जे.रोड, गिरी नगर झोपडपट्टी जवळ, शिवडी फोर्ट रोड, चटर्इ चाळी जवळ, कॉटनग्रीन, काळाचौकी, शिवडी येथे पाण्याच्या पार्इप लार्इन बदलणे, ड्रेनेज लार्इन करणे व पायवाटा बांधणे2016 – 17
खिमजी विश्राम चाळ नं.6 व 7 जवळ, राष्ट्रीय हॉटेल जवळ, शिवडी नाका, शिवडी गाडी अड्डा, इंदिरा नगर, शिवडी (पूर्व) येथे ड्रेनेज लार्इन व पायवाटा बांधणे आणि सुभोभिकरण करणे2016 – 17
गिरीनगर, शिवडी पूर्व येथे ड्रेनेज लार्इन करणे2016 – 17
भिकूमाळी चाळी जवळ, टी.जे.रोड, शिवडी येथे गटारे व पायवाटा करणे2016 – 17
शिवाजी नगर, डी.जी.महाजनी मार्ग, परळ येथे समाजमंदिराचे नुतनीकरण करणे2016 – 17
साईनगर वसाहत, ग.द.आंबेकर मार्ग, जिजामाता नगर, काळाचौकी, मुंबर्इ येथे लादीकरण व पायवाटा बांधणे 2016–17
जिजामाता नगर, ग.द.आंबेकर मार्ग, काळाचौकी येथे समाज मंदिराचे नुतनीकरण करणे2016–17
बेस्ट कामगार वसाहत, राजकमल लेन, डॉ.एस. एस.राव रोड, परेल येथे खुले सभागॄह बांधणे 2016–17
शिवस्मॄती स्वातंत्र्य सैनिक सखाराम बालाजी पवार मार्ग येथे खुले सभागॄह बांधणे2016–17
करी रोड जंक्शन, जय हिंद हॉटेलच्या मागे, करी रोड येथे लादीकरण करणे2016–17
एस.बी.पवार मार्ग, करी रोड ब्रिजजवळ बालवाडीला नविन टार्इल्स लावणे2016–17
ओमरूप बिल्डींग, दत्ताराम लाड मार्ग, करी रोड येथे स्टील रेलिंग बसविणे2016–17
गणेशबाल मित्रा मंडळाजवळ, परशुराम नगर, काळाचौकी येथे शेड बांधणे 2016–17
परमपुज्य आर्इ कलावतीदेवी लक्ष्मी कॉटेज पटांगण, डॉ.आंबेडकर रोड, परेल येथे सभामंडप बांधणे 2016–17
कुकासदन, डॉ.आंबेडकर रोड, परेल येथे लादीकरण करणे 2016–17
नवभारत मित्रामंडळ जवळ, एस.पी.कंपाउंड, परळ येथे वाचनालय बांधणे2016–17
डॉ.आंबेडकर रोड, मारू हॉस्पिटल जवळ, परेल येथे लादीकरण व पायवाटा करणे2016–17
नवजीवन सेवा मंडळासमोर, जिजामातानगर, काळाचौकी येथे शेड व पायवाटा बांधणे 2016–17
बाळगोपाळ मित्र मंडळ, इमारत क्र.16 च्या बाजूला काळाचौकी येथे सभागॄह बांधणे 2016–17
बाळगोपाळ रहिवाशी संघ, मिलन इंडस्ट्रीज जवळ, जिजामाता नगर, काळाचौकी, परेल येथे लादीकरण व पायवाटा बांधणे 2016–17
गणेशबाग, टि.जे.रोड, शिवडी येथे शेड बांधणे 2016–17
अखिल गाडी अड्डा, हनुमान मंदिर लेन, शिवडी येथे शेड बांधणे 2016–17
गोपाळबाग, टि.जे.रोड, शिवडी येथे समाजकल्याण केंद्र बांधणे2016–17
डॉ.वाळिंबे मार्ग, हिमालय मित्रा मंडळासमोर, एस.पी. कंपाउंड जवळ, परळगांव येथे लादीकरण करणे2016–17
महेश्वर महादेव हौ.सोसायटी, जिजामाता नगर, बि.नं.28च्या मागे, काळाचौकी येथील मंदिराच्या शेजारी सभामंडप बांधणे2016–17
गुलमोहर, ग.द.महाजनी पथ, शिवडी येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 2017–18
पिंपळेश्वर कॄपा, करी रोड स्टेशनजवळ खुले सभागॄह बांधणे व सौंदर्यीकरण करणे2017–18
पंचरत्न इमारतीजवळ, सुभानराव नलावडे मार्ग, चिंचपोकळी व इश्वरीप्रसाद इमारतीजवळ, दत्ताराम लाड मार्ग, काळाचौकी येथे खुले सभागॄह बांधणे, लादीकरण करणे व सौंदर्यीकरण करणे2017–18
श्रमिक इमारतीसमोर टार्इल्स बसविणे व सुशोभीकरण करणे2017–18
पंचरत्न इमारतीजवळ, सुभानराव नलावडे मार्ग, चिंचपोकळी व इश्वरीप्रसाद इमारतीजवळ, दत्ताराम लाड मार्ग, काळाचौकी येथे खुले सभागॄह बांधणे, लादीकरण करणे व सौंदर्यीकरण करणे2017–18
अमरदिप इमारतीजवळ, दत्ताराम लाड मार्ग, काळाचौकी येथे खुले सभागॄह बांधणे, लादीकरण करणे व सौंदर्यीकरण करणे 2017–18
श्रमिक इमारतीसमोर टार्इल्स बसविणे व सुशोभीकरण करणे2017–18
प्रभाग क्र.198 मधील सार्इराम झोपडपट्टी, फितवाला रोड येथे पाण्याची पार्इपलार्इन व पदपथ बनविणे 2017–18
प्रभाग क्र.195 सद्गुरू व दर्शन इमारत एल्फीन्स्टन रोड येथे ड्रेनेज लार्इन व पायवाटा बांधणे2017–18
मेघवाडी, सी ब्लॉक, लालबाग येथे जलवाहिनी टाकणे2017–18
मेघवाडी, सी ब्लॉक, लालबाग येथील परिसरात ड्रेनेज लार्इन व लादीकरण करणे 2017–18
अभ्युदयनगर, इमारत क्र.22 मधील पटांगणात लादीकरण करणे2017–18
संकल्प सिध्दी, अभ्युदय इमारत क्र.20 जवळ, काळाचौकी येथे गटारे व पायवाटा बांधणे 2017–18
बौध्द विकास मंडळ, जिजामाता नगर, पूर्व विभाग, कोळीवाडा येथे बालवाडी बांधणे 2017–18
बाल सुधीर स्पोर्ट्स क्लब, जिजामाता नगर, काळाचौकी येथे खुले सभागॄह बांधणे 2017–18
अभ्युदय नगर, इमारत क्र.26, काळाचौकी शेजारी रेलिंग बसविणे व सुशोभीकरण करणे 2017–18
सहयोग इमारती शेजारी, रामटेकडी, शिवडी येथे पेव्हरब्लॉक बसविणे व गटारे बांधणे 2017–18
हजरत सैयद जलाल शाह दर्गा शेजारी, शिवडी कोळीवाडा येथे खुले सभागॄह बांधणे 2017–18
परेल अष्टविनायक, ग.द.आंबेकर मार्ग, भोर्इवाडा शेजारी सभागॄह बांधणे 2017–18
बौध्दजन पंचायत समिती, म्युनिसिपल चाळ क्र.1,2 व 3, ना.ल.परळकर मार्ग, परळगांव 2017–18
कट्टा ग्रुप मित्र मंडळ, काळेवाडी, धोबीघाट, नंदीवन आश्रमशेजारी, परेल येथे ज्येष्ठ नागरीक कट्टा2017–18
विठ्ठल विनायक सदन जवळ, शिवडी येथे खुले सभागॄह बांधणे व सुशोभीकरण करणे 2017–18
बाळगोपाळ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, टि.जे.रोड, शिवडी येथे खुले सभागॄह बांधणे2017–18
संत रोहीदास संघ, टी.जे.रोड, रामटेकडी, शिवडी येथे पंप बसविणे व जलवाहिनी टाकणे 2017–18
खोजा चाळ, सखाराम लांजेकर मार्ग शेजारी शिवडी येथे जलवाहिनी व लादीकरण करणे 2017–18
चंडिका संस्थान, काळेवाडी, ग.द.आंबेकर मार्ग, काळाचौकी येथे जलवाहिनी टाकणे 2017–18
प्रबोधनकार ठाकरे उद्यान, आचार्य दोंदे मार्ग, शिवडी येथे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बसण्याची सोय करणे 2017–18
प्रबोधनकार ठाकरे उद्यान, आचार्य दोंदे मार्ग, शिवडी येथे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खुली व्यायामशाळा बांधणे 2017–18
इंदिरानगर हाजीबंदर रोड, शिवडी येथे पायवाटा व बसण्याची सोय करणे 2017–18
गाडी अड्डा, हाजीबंदर रोड, शिवडी येथे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बसण्याची सोय व लादीकरण करणे 2017–18
अरिहंत टॉवरजवळ, ग.द.आंबेकर मार्ग, परेल व्हिलेज येथे कंपाउंड भिंत बांधणे 2017–18
गरमखाडा मैदान, लालबाग मार्केटजवळ लालबाग येथे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बसण्याची सोय करणे 2017–18
रावजी सोजपाल चाळ क्र.15, शिवडी येथे गटारे व पायवाटा करणे 2017–18
भोर्इवाडा स्मशानभुमी, मुंबर्इ येथे नागरिकांसाठी आसनव्यवस्था करणे 2017–18
जिजामाता नगर, जिजाउ सोसायटी जवळ, ग.द.आंबेकर मार्ग, काळाचौकी येथे संरक्षण भिंत बांधणे 2017–18
शिवाजी नगर, ग.द.महाजनी पथ, शिवडी येथे संरक्षण भिंत बांधणे 2017–18
चंडिका देवी वसाहत जवळ, रामटेकडी पथ, शिवडी येथे संरक्षण भिंत बांधणे 2017–18
भव्य टॉवर समोर, आचार्य दोंदे मार्ग, शिवडी येथे संरक्षण भिंत बांधणे 2017–18
खिश्चन स्मशानभुमी, सखाराम लांजेकर मार्ग, शिवडी येथे शौचालय बांधणे, बसण्याची व्यवस्था करणे व सौंदर्यीकरण करणे 2018–19
कॄष्ण बिल्डींग क्र.2 जवळ, परेल येथे ड्रेनेज लार्इन टाकणे व ओपन शेड बांधणे 2018–19
शिवडी न्यायालयापाठी, टिळक नगर येथे ओपन शेड बांधणे 2018–19
आनंद घिगाजी चौक नं.2, आचार्य दोंदे मार्ग, परेल व्हिलेज येथे ओपन शेड बांधणे 2018–19
बिल्डींग नं.2, मुकुंद जाधव मार्ग, परेल येथे ओपन शेड बांधणे, ड्रेनेज लार्इन टाकणे, लादीकरण करणे व पिण्याच्या पाण्याची लार्इन 2018–19
दुर्गामाता बाल मित्रा मंडळ, टी.जे.रोड, शिवडी येथे शौचालये बांधणे, ड्रेनेज लार्इन टाकणे व लादीकरण करणे 2018–19
कुबेर गल्ली गणेशोत्सव मंडळ, आचार्य दोंदे मार्ग, परेल व्हिलेज येथे ओपन शेड बांधणे 2018–19
सर्वोत्कर्ष सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, जिजामाता नगर, काळाचौकी, मुंबर्इ येथे ओपन शेड बांधणे 2018–19
मारवाडी वाडी, सखाराम लांजेकर मार्ग, शिवडी येथे लादीकरण करणे 2018–19
परशुराम क्रिडा मंडळ, काळाचौकी येथे पिण्याच्या पाण्याची लार्इन टाकणे 2018–19
रेतीबंदर, हाजीबंदर रोड, शिवडी येथे ड्रेनेज लार्इन व पिण्याच्या पाण्याची लार्इन टाकणे 2018–19
प्रायास को.ऑप.हौ.सोसायटी, अभ्युदय नगर, स्वान मिल जवळ, शिवडी एस.बी. स्पोर्ट्स असोसिएशन, श्रीराम टेकडी, सार्इधाम सेवा ट्रस्ट व जिजामातानगर या सर्व ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिकांना बसण्यासाठी आसन व्यवस्था करणे2018–19
ओंकार तरूण मित्रा मंडळ, परशुराम नगर, काळाचौकी, काळेवाडी, सच्चीदानंद को.ऑप.हौ.सो., ग.द.आंबेकर मार्ग, बिल्डींग क्र.43 जवळ, अभ्युदय नगर, टाटा कॉलनीजवळ, राम टेकडी, परेल या सर्व ठिकाणी ज्येष्ठठ नागरिकांना बसण्यासाठी आसन व्यवस्था करणे 2018–19
सिध्दार्थ बालमंदिर‚ ग.द.आंबेकर मार्ग येथे ओपन शेड बांधणे2018–19
ज्ञानेश्वरी को.ऑप.हौ.सो.‚ ग.द.आंबेकर मार्ग येथे नविन प्लास्टर करणे व टार्इल्स बांधणे.2018–19
महात्मा फुले सदन‚ जेरबार्इ वाडिया रोड‚ येथे ओपन शेड बांधणे2018–19
पंचशिल सेवा संघ जवळ‚ अभ्युदय नगर‚ काळाचौकी येथे ओपन शेड बांधणे2018–19
सुदाम भवन जवळ‚ डॉ.आंबेडकर रोड येथे ओपन शेड बांधणे2018–19
रणविर सदन‚ करी रोड येथे ओपन शेड बांधणे व स्टिल रेलींग बसविणे2018–19
बी.डी.डी. चाळ नं. 5 व 6 जवळ ओपन शेड बांधणे2018–19
हिंदविर सेवा संघ‚ बालशेठ मडुरकर मार्ग येथे ओपन शेड बांधणे.2018–19